Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Cơ cấu tổ chức giáo viên

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT

Họ và tên: Nguyễn Tấn Ngọc - Trường phòng
Ngày sinh: 05/10/1958
Quê quán: Điện Thọ, Quảng Nam
Thường trú: Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Di động: 0914022825
Thông tin khác:

   Điều hành toàn bộ hoạt động của cơ quan và toàn ngành.

-  Phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, kế hoạch tài vụ, cơ sở vật chất của cơ quan và toàn ngành.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; Công tác thi đua khen thưởng, hành chính, tổng hợp, công tác phòng chống thiên tai. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn về phát triển giáo dục đào tạo trên địa bàn.

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; tổng hợp ngân sách giáo dục hàng năm.

- Tham gia phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã: Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, công nhận, không công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp thị xã; quyết định công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  -Thực hiện mối quan hệ phối hợp với  các phòng, ban sau: Phòng Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Lao động - Thương binh - Xã hội thị xã, Thanh tra Nhà nước và các cơ quan trong khối nội chính của thị xã

 -Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của các cấp lãnh đạo thị xã.

   - Theo dõi và phụ trách việc thực hiện phòng chống thiên tai, cháy nổ và diễn biến các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục thuộc các xã, phường, gồm: Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Phước, Điện An, Vĩnh Điện.

Họ và tên: Trương Công Nên - Phó Trưởng Phòng
Ngày sinh: 20/10/1963
Quê quán: Điện An Điện Bàn QNam
Thường trú: Điện An Điện Bàn QNam
Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Di động: 0905208657
Thông tin khác:

- Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện:

+  Mục tiêu giáo dục, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, các hoạt động đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện qui chế chuyên môn.

+ Kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

+ Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên đối với CBQL, giáo viên trung học cơ.

+ Công tác phổ cập giáo dục THCS, phổ cập bậc trung học.

+ Kiểm tra toàn diện, chuyên đề  đối với các cơ sở giáo dục trung học cơ sở.

+ Cấp phát văn bằng chứng chỉ trung học cơ sở.

+ Thủ tục chuyển trường của học sinh.

+ Các hội thi học sinh năng khiếu THCS, tập huấn và bồi dưỡng học sinh giỏi.

+ Xét tốt nghiệp THCS.

+ Công tác xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Kiểm định chất lượng.

+ Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quản lý dạy thêm, học thêm.

Phụ trách:

+ Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm  toàn ngành.

+ Hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, công tác xã hội hóa giáo dục. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giáo dục trẻ khuyết tật

+ Công tác sách, thiết bị trường học.

Giúp trưởng phòng:

+Thực hiện công tác tổ chức cán bộ toàn ngành và xây dựng bộ máy cơ quan.

+ Kế hoạch phát triển cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo, thành lập, chia tách, cho phép hoạt động của các cơ sở giáo dục trung học cơ sở; công tác tài chính (Phó chủ tài khoản),

- Trực tiếp chủ trì các phiên họp phó hiệu trưởng chuyên môn cấp THCS. chủ trì các cuộc họp hiệu trưởng và các hội nghị khi có sự phân công của trưởng phòng.

- Cùng trưởng phòng: Tham dự các phiên họp hiệu trưởng; tham mưu với các cấp lãnh đạo thị xã về kế hoạch phát triển cơ sở vật chất các trường trung học cơ sở và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và viên chức cấp THCS.

- Thực hiện mối quan hệ phối hợp với các cơ quan: Phòng Trung học phổ thông, Phòng Hành chính quản trị và Phòng Giáo dục thường xuyên Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học thị xã, Đài truyền thanh thị xã, Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục thị xã., ban Tổ chức thị ủy, ban Tuyên giáo Thị ủy.

 - Được Trưởng phòng ủy quyền điều hành các hoạt động của phòng và của toàn ngành khi Trưởng phòng vắng mặt.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo thị xã và của trưởng phòng.

 - Theo dõi và phụ trách việc thực hiện phòng chống thiên tai, cháy nổ và diễn biến các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục thuộc các xã, gồm: Điện Minh, Điện Phương, Điện Phong, Điện Trung, Điện Quang.

Họ và tên: Đinh Thị Ngọc Anh - Phó Trưởng Phòng
Ngày sinh: 06/11/1967
Quê quán: Điện An - Điện Bàn - Quảng Nam
Thường trú: Điện An - Điện Bàn - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Di động: 0976921819
Thông tin khác:

- Phụ trách chuyên môn cấp học Mầm non, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo dục mầm non, mẫu giáo; Chỉ đạo công tác Phổ cập GDMN 5 tuổi, công tác kiểm định chất lượng trường học; xây dựng Trường đạt chuẩn quốc gia; thực hiện công tác kiểm tra; Tổ chức các Hội thi; quản lý các cơ sở Mầm non ngoài công lập.

Giúp Trưởng phòng thực hiện: kế hoạch phát triển cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo, thành lập, chia tách, cho phép hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Thực hiện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành gồm: Phòng Giáo dục mầm non sở GD-ĐT, Hội phụ nữ, Phòng LĐTB, Phòng Văn hóa, Phòng y tế, ban dân số kế hoạch hóa gia đình...Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo thị xã và của trưởng phòng.

Thay mặt lãnh đạo Phòng tham gia phối hợp với Công đoàn giáo dục thị xã; chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa của toàn ngành.

Theo dõi và phụ trách việc thực hiện phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, cháy nổ và diễn biến các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục thuộc các xã, phường, gồm: Điện Dương, Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông.

Cán bộ, Viên chức, Nhân viên Phòng GD-ĐT

Họ và tên: Trịnh Đăng Quý - Chuyên viên
Ngày sinh: 10/02/1985
Quê quán: Thọ Xuân, Thanh Hóa
Thường trú: Thôn 2, Tiên Lộc, Tiên Phước, Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đai học SP Văn
Email: trinhquy1985@gmail.com
Điện thoại: 0972047528
Thông tin khác:

- Tổng hợp lập các báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ về thực hiện phát triển giáo dục đào tạo của cơ quan và toàn ngành gởi đến các cơ quan theo định kỳ: đầu năm học, cuối học kỳ, cuối năm học gởi đến sở GD&Đ; hàng tháng, hàng quí và cả năm gởi đến Thị ủy và UBND thị xã. Lập các báo cáo sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch công tác, các cuộc vận động …  Lập các công văn hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện các nhiệm vụ theo công văn chỉ đạo của cấp trên. Xây dựng lịch công tác của cơ quan và toàn ngành, sắp xếp lịch làm việc hàng tuần của các đ/c lãnh đạo. Chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu, phương tiện, giấy mời, chương trình phục vụ các hội nghị, hội họp của cơ quan và toàn ngành Ghi chép biên bản các cuộc họp lãnh đạo, họp HT, họp cơ quan. Cấp giấy đi đường cho CCVC.

- Quản lí tài sản cơ quan, theo dõi xuất nhập vật tư, trang thiết bị, văn phòng phẩm…Phụ trách khánh tiết các ngày lễ, các hội nghị, các cuộc họp tổ chức tại cơ quan.

- Thực hiện các công văn hướng dẫn các trường và cơ quan thực hiện trực nhật trong các các ngày nghỉ lễ, tết.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của ngành và tổ chức thực hiện thanh tra theo kế hoạch; thực hiện trình tự thủ tục và tổ chức thực hiện việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định hiện hành. Tổ chức tiếp dân hằng tháng cùng với lãnh đạo. Hướng dẫn và theo dõi tình hình thực hiện kiểm tra nội bộ, hoạt động của thanh tra nhân dân trường học, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác thành tra. Theo dõi nắm tình hình và thực hiện các báo cáo về bảo vệ chính trị nội bộ và an ninh quốc phòng toàn ngành.

- Thực hiện hồ sơ thủ tục thanh tra, kiểm tra, khiếu tố, khiếu nại.         

Họ và tên: Nguyễn Chí Tình - VCBP-TCCB
Ngày sinh: 15/03/1989
Quê quán: Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam
Thường trú: Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Di động: 0934959467
Thông tin khác:

- Xây dựng các văn bản, tổ chức phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp  và lập các thủ tục để tham mưu với lãnh đạo thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ như: giải quyết hết tập sự, nâng lương, chuyển ngạch, chuyển loại, nghỉ hưu, nghỉ việc… cấp giấy phép dạy thêm, học thêm, cấp giấy nghỉ phép cho CBCCVC cơ quan và viên chức toàn ngành.

- - Cập nhật biến động đội ngũ toàn

    N ngành, xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ hằng năm và 5 năm.            

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên và theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức giảng dạy các môn toán học, tin học đối với các trường trung học cơ sở, phụ trách hoạt động thí nghiệm thực hành,

-Thực hiện quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức ngành theo quy định hiện hành. Quản lý hồ sơ cá nhân của cán bộ quản lý, viên chức và người lao động toàn ngành.

- Tổ chức ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan và toàn ngành. Cập nhật dữ liệu cán bộ, viên chức để quản lý theo chương trình PMIS, V.EMIS.

- Phụ trách kỹ thuật quản trị mạng và trang Web toàn ngành.


Họ và tên: Lưu Thị Quỳnh Thương - VCBP -TCCB
Ngày sinh: 21/09/1974
Quê quán: Khối phố 5 , thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: Khối phố 5 , thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Điện thoại: 0905595139
Thông tin khác:

- Xây dựng các văn bản, tổ chức phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp  và lập các thủ tục để tham mưu xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành, xây dựng quy hoạch CBQL; tổ chức  nhận xét, đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng các trường, thống kê, tổng hợp việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và đánh giá viên chức hàng năm. Thực hiện quy trình và trình tự thủ tục để tham mưu UBND thị xã thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm CBQL các trường theo đúng quy định, bố trí điều động, điều hoà, luân chuyển, tiếp nhận, thuyên chuyển CB GVNV. Quản lý hồ sơ cá nhân cán bộ quản lý toàn ngành. Phụ trách công tác dân chủ, công tác quản lý cán bộ đối với các trường, kỷ luât việc để nội bộ mất an ninh, an toàn trường học.

- Thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ, xây dựng cán bộ dự nguồn các trường học. Nắm tình hình công tác phát triển Đảng các cơ sở trường học

 

- Phối hợp các bộ phận của Phòng để tham mưu lãnh đạo các cấp thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập mới, giải thể, sát nhập, chia tách, đình chỉ họat động đối với các trường THCS, TH, Mầm non và các cơ sở giáo dục trực thuộc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

Họ và tên: Dư Văn Bình - VCBP- THCS
Ngày sinh: 09/10/1962
Quê quán: 75 Hùng Vương - Hội An
Thường trú: 75 Hùng Vương - Hội An
Trình độ chuyên môn: Đai học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Di động: 0905118226
Thông tin khác:

- Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu giáo dục, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, thực hiện qui chế chuyên môn, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên giảng dạy các môn : Thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, sinh hoạt tập thể, giáo dục pháp luật của các trường tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc.

- Thực hiện tổng hợp số liệu, thống kê báo cáo số lượng và chất lượng giáo dục trung học cơ sở theo định kỳ.

-Thực hiện trình tự thủ tục và tổ chức các hội thi cấp thị xã bao gồm: Thi tổng phụ trách đội giỏi, giải thể thao học sinh, hội khỏe phù đổng và các hội thi văn hóa, văn nghệ, thể thao của giáo viên và học sinh.

- Theo dõi, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá các hoạt động: Đoàn Đội, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động văn thể mỹ, giáo dục thể chất, giáo dục năng khiếu, y tế học đường, vệ sinh môi trường, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống ma túy, phòng chống tệ nạn xã hội … trong học đường. Thực hiện trình tự thủ tục và tổ chức các hội thi cấp thị xã, 

Họ và tên: Văn Quý Mến - VCBP- THCS
Ngày sinh: 10/10/1975
Quê quán: Đại Hoà, Đại Lộc, Quảng Nam
Thường trú: Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đai học
Điện thoại: 01202716797
Thông tin khác:

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên và theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức giảng dạy các môn Xã hội đối với các trường trung học cơ sở.

- Theo dõi, hướng dẫn, thực hiện giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông, giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập và phân luồng học sinh cuối cấp đối với các trường trung học cơ sở. Theo dõi, thực hiện các dự án về đổi mới giáo dục trung học cơ sở .

- Quản lý hồ sơ, tài liệu về kết quả xét TN THCS.

- Thực hiện các thủ tục cấp phát văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ chuyển trường đối với học sinh

   

  -

    

 T  Theo dõi phong trào xây dựng :

    Trường  học thân thiện,học sinh tích cực        c   cấp Mầm non, TH và THCS.

- Thực hiện các thủ tục và tổ chức xét tốt nghiệp và các kỳ thi  học sinh giỏi trung học cơ sở  trong phạm vi toàn thị xã. Tổ chức bồi dưỡng. tập huấn, đăng ký và đưa các đội tuyển học sinh trung học cơ sở của thị xã tham dự các hội thi cấp tỉnh. Theo dõi hướng dẫn, quản lý việc dạy thêm học thêm, hoạt động khuyến học, khuyến tài, đơn vị học tập; quy trình IZO, cải cách hành chính.

Họ và tên: Nguyễn Phước Tài - VCBP- Tiểu học
Ngày sinh: 13/07/1967
Quê quán: Điện Quang - Điện Bàn tỉnh Quảng Nam
Thường trú: Điện Quang - Điện Bàn tỉnh Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0962981729
Thông tin khác:

- Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu giáo dục, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, các hoạt động đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện qui chế chuyên môn, kiểm định chất lượng, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh đối với các trường tiểu học trực thuộc. Thực hiện các trình tự thủ tục để kiểm tra và đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đành giá ngoài về kiểm định chất lượng. Xây dựng hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm đối với các trường tiểu học; thực hiện các báo cáo sơ kết, tổng kết học kỳ, cả năm và 5 năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục giáo dục tiểu học trên địa bàn toàn thị xã. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên và theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức giảng dạy các môn học đối với các trường tiểu học

- Hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo và thực hiện các thủ tục và tổ chức các hội thi của của học sinh ,giáo viên tiểu học. Tổ chức bồi dưỡng. tập huấn, đăng ký và đưa giáo viên , học sinh tiểu học của thị xã tham dự các hội thi cấp tỉnh. Theo dõi, thực hiện các dự án về đổi mới giáo dục tiểu học.

- Thực hiện tổng hợp số liệu, thống kê báo cáo số lượng và chất lượng giáo dục tiểu học theo định kỳ.

- Xây dựng dự thảo đề án, chương trình, kế hoạch về PCGDTH ĐĐT, XMC trên địa bàn để tham mưu với Thị ủy, HĐND,UBND thị xã tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi và thực hiện các trình tự thủ tục để tham mưu các cấp lãnh đạo tổ chức kiểm tra công nhận kết quả PCGDTHĐĐT, XMC hàng năm. Tổng hợp số liệu, lập thủ tục đề nghị tỉnh công nhận kết quả PCGDTHĐĐT, XMC; chuẩn bị nội dung, tài liệu, phục vụ hội nghị tổng kết PCGD hàng năm.

- Theo dõi hướng dẫn thực hiện dạy 2 buổi/ngày, giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập đối với các trường tiểu học.

Họ và tên: Nguyễn Thị Thuần - Chuyên viên - Hợp đồng
Ngày sinh: 12/10/1991
Quê quán: Điện Minh - Điện Bàn - Quảng Nam
Thường trú: Điện Minh - Điện Bàn - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học
Họ và tên: Lê Thị Diễm - Chuyên viên - Hợp đồng
Ngày sinh: 01/05/1991
Quê quán: Tân Mỹ _Điện Minh _Điện Bàn_Quảng Nam
Thường trú: Tân Mỹ _Điện Minh _Điện Bàn_Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đai học
Thông tin khác:

- Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu giáo dục, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, các hoạt động đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện qui chế chuyên môn, kiểm định chất lượng, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh đối với các trường mầm non, mẫu giáo trực thuộc. Thực hiện các trình tự thủ tục để kiểm tra và đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đành giá ngoài về kiểm định chất lượng đối với các trường mầm non, mẫu giáo trực thuộc. Xây dựng hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm đối với các trường mầm non, mẫu giáo trực thuộc; thực hiện các báo cáo sơ kết, tổng kết học kỳ, cả năm và 5 năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục giáo dục mầm non trên địa bàn toàn huyện. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên và theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức giảng dạy, tổ chức các lớp bán trú và hoạt động nuôi dưỡng của các trường mầm non, mẫu giáo trực thuộc

- Hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo và thực hiện các thủ tục và tổ chức các hội thi của giáo viên mầm non. Tổ chức bồi dưỡng. tập huấn, đăng ký và đưa giáo viên mầm non của thị xã tham dự các hội thi cấp tỉnh. Theo dõi, thực hiện các dự án về đổi mới giáo dục mầm non.

 Th     thực hiện các thủ tục cho phép các cơ sở mầm non tư thục hoạt động; kiểm tra, theo dõi hoạt động của các cơ sở mầm non tư thục. Thực hiện tổng hợp số liệu, thống kê báo cáo số lượng và chất lượng giáo dục mầm non theo định kỳ.

- Thực hiện các thủ tục và tổ chức các hội thi của trẻ mẫu giáo, mầm non trong phạm vi toàn thị xã. Tổ chức bồi dưỡng tập huấn, đăng ký và đưa trẻ mẫu giáo, mầm non của thị xã tham dự các hội thi cấp tỉnh.

- Xây dựng dự thảo đề án, chương trình, kế hoạch về PCGDMG 5 tuổi trên địa bàn để tham mưu với Thị ủy, HĐND,UBND thị xã; tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi và thực hiện các trình tự thủ tục để tham mưu các cấp lãnh đạo tổ chức kiểm tra công nhận kết quả PCGDMG 5 tuổi hàng năm. Tổng hợp số liệu, lập thủ tục đề nghị tỉnh công nhận kết quả PCGDMG 5 tuổi; chuẩn bị nội dung, tài liệu, phục vụ hội nghị tổng kết PCGD hàng năm. 

Họ và tên: Nguyễn Nho Nhiều - Kế toán
Ngày sinh: 15/04/1959
Quê quán: Điện Minh Điện Bàn QNam
Thường trú: Điện Minh Điện Bàn QNam
Thông tin khác:

- Thực hiện công tác kế toán, lập, chấp hành dự toán và quyết toán thu chi ngân sách nhà nước đối với ngân sách chi hành chính của Phòng giáo dục và kinh phí sự nghiệp giáo dục chi  chung của toàn ngành. Xây dựng công văn chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các khoản thu theo qui định. Thực hiện công tác kiểm tra về công tác tài chính, tài sản các đơn vị trực thuộc

- Theo dõi, thực hiện công tác tài chính, tài sản, chế độ chính sách cho CBCCVC cơ quan Phòng GD-ĐT.

- Nắm tình hình tài chính, thực hiện chế độ báo cáo các cấp và thông báo tình hình cần thiết cho các trường học.

- Lập dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển giáo dục của huyện để tham mưu lãnh đạo. Xây dựng phương án phân bổ và giao dự toán chi ngân sách hàng năm cho các trường THCS, TH, Mầm non để phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND thị xã thực hiện

Họ và tên: Nguyễn Thị Hạ Huyên - Văn Thư
Ngày sinh: 20/06/1974
Quê quán: Khối 4 TT Vĩnh Điện
Thông tin khác:

- Tiếp nhận, đăng ký, chuyển giao văn bản đi, đến; sắp sếp, lưu trữ, bảo quản công văn, tài liệu, hồ sơ của cơ quan; đánh máy, sao in các tài liệu theo yêu cầu của cơ quan; quản lý con dấu của cơ quan; quản trị mạng, quản lý khai thác văn bản ở website Phòng GD- thị xã- Sở.

- Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ  xin tổ chức dạy thêm, học thêm và các hồ sơ khác. Kiểm tra thể thức văn bản của cơ quan trước khi phát hành. Hướng dẫn công dân, các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác.

- Tiếp nhận và pháp các quyết định nâng lương, vượt khung, nâng thâm niên của các đơn vị trường học trực thuộc.

- Quản lý máy móc, thiết bị thông tin liên lạc, báo chí và các tài sản phục vụ công việc văn phòng.

             - Quản lý ngân quỹ, thu, chi ngân quỹ cơ quan.

Họ và tên: Phan Thanh Thiện - VCBP
Ngày sinh: 12/02/1977
Quê quán: Điện Quang - Điện Bàn - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học
Họ và tên: Trương Ơn - VCBP- Phụ trách KH -CSVC- thiết bị thư viện
Ngày sinh: 23/08/1971
Quê quán: Núi thành, Quảng Nam
Thường trú: Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học
Trình độ chính trị: Trung Cấp
Di động: 0949455775
Thông tin khác:

Tổng hợp nắm tình hình phát triển cơ sở trường học; kiểm kê tài sản và đánh giá thực trạng CSVC của đơn vị theo định kỳ. Thực hiện công việc theo yêu cầu của các dự án đầu tư phát triển cơ sở vật chất trường học hồ sơ thành lập mới, giải thể, sát nhập, chia tách, đình chỉ họat động đối với các trường THCS, TH, Mầm non và các cơ sở giáo dục trực thuộc.

- Hướng dẫn thống kê, kiểm tra các cơ sở giáo dục lập kế hoạch, qui hoạch ngắn hạn, dài hạn về phát triển số lượng học sinh và cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục. Quản lý chương trình Emic.

- Tổng hợp tình hình để xây dựng báo cáo, kế hoạch, phương án thực hiện phòng chống cháy nổ, thiên tai, bão lụt, tìm kiếm cứu nạn. 

Điều hành

   
   
   
 

CÔNG VĂN - THÔNG BÁO

Liên kết website

select

PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Địa chỉ : Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam
Điện thoại :
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày